S.N.

Full Name

State

Cell

Email

1

Dr. Shym Karki

MD

410-549-8070

nepal1975@yahoo.com

2

Mr. Milan Rai

MD

443-939-6064

milanrai@yahoo.com

3

Dr. Sukh Dev Shah

VA

517-239-0245

sshah1983@hotmail.com

4

Mr. Rishi Dhakal

LA

626-320-2437

risingrishi@hotmail.com

5

Dr. Ram Shah

CA

 

 

6

Dr. Gouri Adhikari

 

 

 

7

Mr. Pavin Piya

TX

817-371-7997

bin_piya@hotmail.com

8

Mr. Karma G. Sherpa

NY

917-535-5505

karmaflush@aol.com

9

Mr. Babu Ram (BR) Lama

NY

347-724-1204

brlamag@hotmail.com

10

Mr. Shree Parajuli

NY

347-449-4753

parajulishree@gmail.com

11

Mr. Tsewang Sherpalama

ME

347-355-8237

sherpalama@aol.com

12

Dr. Ram Chandra Baral

GA

530-758-0405

tiptop33@gmail.com

13

Dr. Mukund Upadhaya

WA

253-886-4265

Mukund-u@hotmail.com

14

Mr. Kush Shrestha

OR

503-508-1236

kshrestha@yahoo.com

15

Mr. Meena Shakya /

Pradhan

FL

407-883-5330

meenashakya52@yahoo.com

16

Mr. Devi Bastola

IO

563-650-3507

devbastola@yahoo.com