National Election Commission 2017-2019

 • Biswa Baral- Chief Election Commissioner
 • Bashu D Phulara, Esq.-Member
 • Hem Raj Bhatta-Member
 • Kul Mani Acharya-Member
 • Khadga Upreti-Member

National Election Commission 2015-2017

 • Mrs. Bandita Sharma Dahal Esq. (VA) – Chief- Election Commissioner
 • Mr. Biswa Baral (NJ) – Member
 • Mr. Bhuwan Gurung (MA) – Member
 • Mr. Anjan Shrestha (NY) – Member

National Election Commission 2013-2015

 • Mr. Binod Roka (NY) – Chief- Election Commissioner
 • Mr. Gopal Shrestha – Member
 • MS Madhabi Karki – Member
 • Mr. Kanhaiya Kayasth – Member
 • Mr. Robin Thapa – Member